fbpx

        Algemene factuurvoorwaarden.

 •         1. Goederen worden geleverd zoals omschreven op de factuur of op de bestelbon.

            Wanneer de verkoper wegens overmacht in de onmogelijkheid verkeert om de overeenkomst niet uit te voeren,

            heeft deze het recht om de overeenkomst te verbreken door eenvoudige bekendmaking aan de koper.

            De verkoper zal in dit geval geen enkele schadevergoeding verschuldigd zijn aan de koper.

 1. De goederen of diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de handel.
 •         3. Bestellingen: Bij vernietiging van de bestelling of verbod vanwege de opdrachtgever binnen de 5 werkdagen na besteldatum

            (enkel door middel van aangetekend schrijven) zal aan Harlekijn van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling

            een schadevergoeding aan de opdrachtgever toekomen van 50% van het totale overeengekomen prijs der bestelling.

 1. De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluitende schriftelijke afspraak.
 1. De goederen of diensten worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.
 1. Voor wat betreft eventuele gebreken aan de geleverde goederen wordt toepassing gemaakt van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen.
 1. Al onze leveringen zijn contant betaalbaar.
 •         8.De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is.
 •            De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering. Deze moet de goederen in hun staat bewaren. Bij gebrek aan betaling van de factuur
 •            op de 5de dag na de aangetekende verzending van een aanmaning,
 •            kan de overeenkomst door ons van rechtswege en op eenvoudige aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden.
 •            Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.
 1. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag, na ingebrekestelling, een intrest op van 12% per jaar.
 1. Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 5 dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning, zal de schuld bovendien worden verhoogd met 10% van het factuurbedrag.Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten.

      11. Wanneer de verkoper zijn verplichtingen niet nakomt, is de consument, d.i. elke natuurlijke of rechtspersoon,

           die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de producten of diensten verwerft of gebruikt, gerechtigd een vergoeding te eisen

           voor de rechtbank overeenkomstig het gemeen recht.

 •       12. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst worden
 •            beslecht voor de rechtbank.

       

      Algemene voorwaarden waarborg.

       1. De waarborg dient voor het gebuikt van de presentatiestuken.

       2. Deze som wordt steeds betaald bij het noteren van een bestelling met een doopsuikerpresentatie.

       3. Gebruik is 1 maand GRATIS na de geboortedatum, na een maand wordt er een huur van 1 euro per dag aangerekend.

       4. Bij het niet binnenbrengen van de presentatie na 6 maanden na de geboortedatum, wordt dit automatisch aanzien als een aankoop en hoeft

          de presentatie niet meer terug te komen.

       5. Indien de presentatie alsnog wordt binnengebracht na de verstreken termijn van 6 maanden,

          wordt de waarborg ingehouden met een minimum van 50 euro.

       6. Bij schade een de presentatie wordt de  waarborg volledig ingehouden.

       7. Bij betwisting gelden de algemene factuurvoorwaarden